Linh kiện điện tử mục của Công suất chuyển mạch USB

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX4622CPEQuản lý năng lượngDual, Analog Switches
MAX4622CSEQuản lý năng lượngDual, Analog Switches
MAX4622EPEQuản lý năng lượngDual, Analog Switches
MAX4622ESEQuản lý năng lượngDual, Analog Switches
GAL20V8ZQuản lý năng lượngZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJQuản lý năng lượngZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPQuản lý năng lượngZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJQuản lý năng lượngZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPQuản lý năng lượngZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJQuản lý năng lượngZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPQuản lý năng lượngZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJQuản lý năng lượngZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPQuản lý năng lượngZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANQuản lý năng lượngHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANQuản lý năng lượngHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANQuản lý năng lượngHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANQuản lý năng lượngHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803Quản lý năng lượng4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-TQuản lý năng lượng4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-TQuản lý năng lượng4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-TQuản lý năng lượng4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811Quản lý năng lượngAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811SQuản lý năng lượngAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256HQuản lý năng lượngAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JQuản lý năng lượngSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NQuản lý năng lượngSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295Quản lý năng lượngDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835Quản lý năng lượngStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTQuản lý năng lượngStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTEQuản lý năng lượngStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain