Linh kiện điện tử mục của Shunt Regulators

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ADS1202Quản lý năng lượngMotor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202IQuản lý năng lượngMotor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202IPWRQuản lý năng lượngMotor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202IPWTQuản lý năng lượngMotor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
LM431BCM3N1DQuản lý năng lượngAdjustable Precision Zener Shunt Regulator
LMV431BCM5Quản lý năng lượngLow-Voltage (1.24V) Adjustable Precision Shunt Regulators
LMV431BCM5XQuản lý năng lượngLow-Voltage (1.24V) Adjustable Precision Shunt Regulators
NJM431Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
NJM431DQuản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
NJM431LQuản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
NJM431MQuản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
NJM431UQuản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
REF1112Quản lý năng lượng10ppm/C, 1.25V Shunt Voltage Reference
REF1112AIDBZRQuản lý năng lượng10ppm/C, 1.25V Shunt Voltage Reference
REF1112AIDBZTQuản lý năng lượng10ppm/C, 1.25V Shunt Voltage Reference
ZHT431Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431C01Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431C02Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431F01Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431F02Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431G01Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431G02Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431N801Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431N802Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431Z01Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
ZHT431Z02Quản lý năng lượngADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
CLM4041Quản lý năng lượngPrecision Micropower Bandgap Shunt Reference
CLM4041CQuản lý năng lượngPrecision Micropower Bandgap Shunt Reference
CLM4041CNQuản lý năng lượngPrecision Micropower Bandgap Shunt Reference
CLM4041CSQuản lý năng lượngPrecision Micropower Bandgap Shunt Reference