Linh kiện điện tử mục của Điều khiển từ xa

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DMC6830Quang điện tửDMC6830 REMOTE CONTROL TRANSMITTER, CONSISTS OPTIMIZED 4-BIT WITH
MAX6627Quang điện tửRemote Accurate Digital Temperature Sensors with SPI-Compatible Serial Interface
MAX6627MKA-TQuang điện tửRemote Accurate Digital Temperature Sensors with SPI-Compatible Serial Interface
MAX6628MKA-TQuang điện tửRemote Accurate Digital Temperature Sensors with SPI-Compatible Serial Interface
MC145030DWQuang điện tửRemote Control Encoder/Decoder CMOS
MC14503PQuang điện tửRemote Control Encoder/Decoder CMOS
ADM1032Quang điện tửRemote Local System Temperature Monitor
ADM1032ARQuang điện tửRemote Local System Temperature Monitor
ADM1032ARMQuang điện tửRemote Local System Temperature Monitor
CXA1511LQuang điện tửPreamplifier Remote Control Signal Reception
CXA1511MQuang điện tửPreamplifier Remote Control Signal Reception
Z86E73Quang điện tửINFRARED REMOTE CONTROLLERS
MAX1617AQuang điện tửRemote/Local Temperature Sensor with SMBus Serial Interface
MAX1617AMEEQuang điện tửRemote/Local Temperature Sensor with SMBus Serial Interface
MAX1617MEEQuang điện tửRemote/Local Temperature Sensor with SMBus Serial Interface
MAX1618Quang điện tửRemote Temperature Sensor with SMBus Serial Interface
MAX1618MUBQuang điện tửRemote Temperature Sensor with SMBus Serial Interface
MAX1619Quang điện tửRemote/Local Temperature Sensor with Dual- Alarm Outputs SMBus Serial Interface
MAX1619MEEQuang điện tửRemote/Local Temperature Sensor with Dual- Alarm Outputs SMBus Serial Interface
MAX6654Quang điện tửAccurate Remote/Local Temperature Sensor with SMBus Serial Interface
MAX6654MEEQuang điện tửAccurate Remote/Local Temperature Sensor with SMBus Serial Interface
MAX6657Quang điện tửSMBus-Compatible Remote/Local Temperature Sensors with Overtemperature Alarms
MAX6657-MAX6659Quang điện tửSMBus-Compatible Remote/Local Temperature Sensors with Overtemperature Alarms
MAX6657MSAQuang điện tửSMBus-Compatible Remote/Local Temperature Sensors with Overtemperature Alarms
MAX6658Quang điện tửSMBus-Compatible Remote/Local Temperature Sensors with Overtemperature Alarms
MAX6658MSAQuang điện tửSMBus-Compatible Remote/Local Temperature Sensors with Overtemperature Alarms
MAX6659Quang điện tửSMBus-Compatible Remote/Local Temperature Sensors with Overtemperature Alarms
MAX6659MEEQuang điện tửSMBus-Compatible Remote/Local Temperature Sensors with Overtemperature Alarms
NJM2145Quang điện tửREMOTE-CONTROL INTERFACE
NJM2145DQuang điện tửREMOTE-CONTROL INTERFACE