Linh kiện điện tử mục của Cổng đầu ra logic

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GAL20V8Quang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LPQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LJIQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LPQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-5LJQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-7LJQuang điện tửHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
SI4835DYQuang điện tửP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
CD74HCT165Quang điện tửHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
CD74HCT165EQuang điện tửHigh Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register