Linh kiện điện tử mục của Diode tách sóng quang

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
VTP3310LAQuang điện tửProcess Photodiodes
VTP3410LAQuang điện tửProcess Photodiodes
VTP100Quang điện tửProcess Photodiodes
VTP100CQuang điện tửProcess Photodiodes
VTP1012Quang điện tửProcess Photodiodes
VTP1112Quang điện tửProcess Photodiodes
VTP1188SQuang điện tửProcess Photodiodes
VTP1232Quang điện tửProcess Photodiodes
VTP4085Quang điện tửProcess Photodiodes
VTP4085SQuang điện tửProcess Photodiodes
VTP5050Quang điện tửProcess Photodiodes
VTP6060Quang điện tửProcess Photodiodes
VTP8350Quang điện tửProcess Photodiodes
VTP8440Quang điện tửProcess Photodiodes
VTP8551Quang điện tửProcess Photodiodes
VTD31AAQuang điện tửAlternate Source/ Second Source Photodiodes
VTD34Quang điện tửAlternate Source/ Second Source Photodiodes
VTD34FQuang điện tửAlternate Source/ Second Source Photodiodes
VTB9412Quang điện tửProcess Photodiodes
VTB9412BQuang điện tửProcess Photodiodes
VTB9413Quang điện tửProcess Photodiodes
VTB9413BQuang điện tửProcess Photodiodes
VTB1112Quang điện tửProcess Photodiodes
VTB1113Quang điện tửProcess Photodiodes
PDT0411Quang điện tửConnectorized Photodiodes
PDT0411-FC-AQuang điện tửConnectorized Photodiodes
PDT0411-ST-FQuang điện tửConnectorized Photodiodes
PDT0412Quang điện tửConnectorized Photodiodes
PDT0412-FC-AQuang điện tửConnectorized Photodiodes
PDT0412-ST-FQuang điện tửConnectorized Photodiodes