Linh kiện điện tử mục của Dot Matrix Hiển thị

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
NJU6637Quang điện tử16-CHARACTER 3-LINE MATRIX CONTROLLER DRIVER
NJU6637CHQuang điện tử16-CHARACTER 3-LINE MATRIX CONTROLLER DRIVER
MSM6562BQuang điện tửMATRIX CONTROLLER DRIVER
MSM6562B-XXQuang điện tửMATRIX CONTROLLER DRIVER
T6A40Quang điện tửDRIVER MATRIX
T6A39Quang điện tửCOLUMN DRIVER MATRIX
MTAN6311-AGQuang điện tửBi-Color Matrix Display
MTAN6311-AHRQuang điện tửBi-Color Matrix Display
MTAN6311-AHRGQuang điện tửBi-Color Matrix Display
MTAN6311-GQuang điện tửBi-Color Matrix Display
MG1401AQuang điện tửSINGLE DIGIT LARGE NUMERIC DISPLAYS
MG1401CQuang điện tửSINGLE DIGIT LARGE NUMERIC DISPLAYS
KS0066Quang điện tử16COM 40SEG DRIVER CONTROLLER MATRIX
KS0066UQuang điện tử16COM 40SEG DRIVER CONTROLLER MATRIX
LA5318VQuang điện tửVoltage-Dividing Voltage Generator Multi-Voltage Matrix Drive
MIC2557Quang điện tửPCMCIA Card Socket Switching Matrix
MIC2557BMQuang điện tửPCMCIA Card Socket Switching Matrix
MIC2557BMTRQuang điện tửPCMCIA Card Socket Switching Matrix
MIC2558Quang điện tửPCMCIA Dual Card Socket Switching Matrix
MIC2558BMQuang điện tửPCMCIA Dual Card Socket Switching Matrix
MIC2560Quang điện tửPCMCIA Card Socket Switching Matrix
MIC2560-0BWMQuang điện tửPCMCIA Card Socket Switching Matrix
MIC2560-1BWMQuang điện tửPCMCIA Card Socket Switching Matrix
MIC2561Quang điện tửPCMCIA Card Socket Switching Matrix
MIC2561-0BMQuang điện tửPCMCIA Card Socket Switching Matrix
MIC2561-1BMQuang điện tửPCMCIA Card Socket Switching Matrix
PCF8578Quang điện tửrow/column driver matrix graphic displays
PCF8578HQuang điện tửrow/column driver matrix graphic displays
PCF8578TQuang điện tửrow/column driver matrix graphic displays
PCF8578UQuang điện tửrow/column driver matrix graphic displays