Linh kiện điện tử mục của Hình ảnh cảm biến

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TLP227GAQuang điện tửTOSHIBA Photocoupler Photo Relay
TLP227GA-2Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler Photo Relay
TLP2530Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAAs Ired Photo
TLP3020Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3021Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3022Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3023Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3030Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3064Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP320Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-2Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP320-4Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-2Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP321-4Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP3502AQuang điện tửGaAs Ired Photo−Triac
TLP3503Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP3506Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP351Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAAs IRED Photo
TLP3521Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3526Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3530Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3540Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−MOS
TLP371Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP372Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Transistor
TLP421Quang điện tửPhotocoupler GaAs Ired Photo Transistor
TLP511GAQuang điện tửgaas ired photo-thyristor
TLP525GQuang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP543Quang điện tửgaas ired photo-thyristor
TLP543JQuang điện tửgaas ired photo-thyristor