Linh kiện điện tử mục của Hồng ngoại điều khiển

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
1N6264Quang điện tửGAAS INFRARED EMITTING DIODE
TLP550Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler Infrared Photo
TLP800Quang điện tửPHOTO-INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP800AQuang điện tửPHOTO-INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP801AQuang điện tửINFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP801AFQuang điện tửINFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP810Quang điện tửPHOTO INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP812Quang điện tửPHOTO INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP814Quang điện tửPHOTO INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP818Quang điện tửTOSHIBA PHOTO INTERRUPTER INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP824Quang điện tửPHOTO INTERRUPERS INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP825Quang điện tửPHOTO INTERRUPERS INFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP830Quang điện tửINFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP832Quang điện tửINFRARED PHOTOTRANSISTOR
TLP907Quang điện tửTOSHIBA PHOTOREFLECTIVE SENSORS INFRARED PHOTODARLINGTON TRANSISTOR
TLP907LBQuang điện tửTOSHIBA PHOTOREFLECTIVE SENSORS INFRARED PHOTODARLINGTON TRANSISTOR
TLP908Quang điện tửPHOTOREFLECTIVE SENSORS INFRARED PHOTO TRANSISTOR
TLP908LBQuang điện tửPHOTOREFLECTIVE SENSORS INFRARED PHOTO TRANSISTOR
TLP909Quang điện tửPHOTOREFLECTIVE SENSOR INFRARED PHOTODARLINGTON TRANSISTOR
TLP921Quang điện tửToshiba Photoreflective sensor Infrared Phototransistor Inkjet printers ink-level monitoring
K4N33Quang điện tửPhotocoupler(These Photocouplers cosist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
K4N25Quang điện tửPhotocoupler(These Photocouplers consist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
K4N25AQuang điện tửPhotocoupler(These Photocouplers consist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
K4N25GQuang điện tửPhotocoupler(These Photocouplers cosist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
K4N25HQuang điện tửPhotocoupler(These Photocouplers cosist Gallium Arsenide Infrared Emitting)
Z86E73Quang điện tửINFRARED REMOTE CONTROLLERS
PC87334VJGQuang điện tửSuperI/O 3.3V/5V Floppy Disk Controller, Dual UARTs, Infrared, IEEE1284 Parallel Port, Interface
PC87334VLJQuang điện tửSuperI/O 3.3V/5V Floppy Disk Controller, Dual UARTs, Infrared, IEEE1284 Parallel Port, Interface
PCA84C922Quang điện tửMicrocontrollers universal infrared remote transmitter applications
PCA84C922AQuang điện tửMicrocontrollers universal infrared remote transmitter applications