Linh kiện điện tử mục của Quang

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
R2658PQuang điện tửPHOTOMULTIPLIER TUBES
MD1353Quang điện tửUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MH1353Quang điện tửUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1353PQuang điện tửUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MD1382Quang điện tửUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MH1382Quang điện tửUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1382PQuang điện tửUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
R7056Quang điện tửPHOTOMULTIPLIER TUBES
R7400UQuang điện tửMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-01Quang điện tửMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-02Quang điện tửMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-03Quang điện tửMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-04Quang điện tửMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-06Quang điện tửMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-09Quang điện tửMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
R7400U-20Quang điện tửMETAL PACKAGE PHOTOMULTIPLIER TUBE
MD982Quang điện tửUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MD983Quang điện tửUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MD1962Quang điện tửUltra High Sensitivity Gateable Channel Photomultiplier DC-Modules
MH1342PQuang điện tửUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1342Quang điện tửUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1352PQuang điện tửUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
R1924AQuang điện tửPHOTOMULTIPLIER TUBE
R1617Quang điện tửPHOTOMULTIPLIER TUBE
R2949Quang điện tửPHOTOMULTIPLIER TUBE
R8520-00-C12Quang điện tửPOSITION SENSITIVE PHOTOMULTIPLIER TUBES
R8520U-00-C12Quang điện tửPOSITION SENSITIVE PHOTOMULTIPLIER TUBES
R1307-01Quang điện tửPHOTOMULTIPLIER TUBES
MH1942PQuang điện tửUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply
MH1942Quang điện tửUltra High Sensitivity Channel Photomultiplier Head Including High Voltage Power Supply