Linh kiện điện tử mục của Thyristor đầu ra

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TLP511GAQuang điện tửgaas ired photo-thyristor
TLP543Quang điện tửgaas ired photo-thyristor
TLP543JQuang điện tửgaas ired photo-thyristor
TLP545Quang điện tửgaas ired photo-thyristor
TLP545JQuang điện tửgaas ired photo-thyristor
TLP741GQuang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Thyristor
TLP747JQuang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Thyristor
TLP747JFQuang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Thyristor
DCR806SG27Quang điện tửPhase Control Thyristor
DCR818SG47Quang điện tửPhase Control Thyristor
BTS120Quang điện tửTEMPFET channel Enhancement mode Temperature sensor with thyristor characteristic)
DG408BP45Quang điện tửGate Turn-off Thyristor
TISP7125F3Quang điện tửTRIPLE BIDIRECTIONAL THYRISTOR OVERVOLTAGE PROTECTORS
TISP7125F3DQuang điện tửTRIPLE BIDIRECTIONAL THYRISTOR OVERVOLTAGE PROTECTORS
TISP7125F3DRQuang điện tửTRIPLE BIDIRECTIONAL THYRISTOR OVERVOLTAGE PROTECTORS
TISP7125H3SLQuang điện tửTRIPLE BIDIRECTIONAL THYRISTOR OVERVOLTAGE PROTECTORS
TISP4240H3BJQuang điện tửBIDIRECTIONAL THYRISTOR OVERVOLTAGE PROTECTORS
TISP4240H3LMQuang điện tửBIDIRECTIONAL THYRISTOR OVERVOLTAGE PROTECTORS
DCR1673SZQuang điện tửPhase Control Thyristor
DCR1673SZ24Quang điện tửPhase Control Thyristor
DCR1673SZ25Quang điện tửPhase Control Thyristor
DCR1673SZ26Quang điện tửPhase Control Thyristor
DCR1673SZ27Quang điện tửPhase Control Thyristor
DCR1673SZ28Quang điện tửPhase Control Thyristor
TA32910QQuang điện tửAsymmetric Thyristor
AT655Quang điện tửPHASE CONTROL THYRISTOR
AT655S28Quang điện tửPHASE CONTROL THYRISTOR
RZ1040Quang điện tửAvalanche Diodes with built-in Thyristor
BTS100Quang điện tửSmart Highside Power Switch TEMPFET channel Enhancement mode Temperature sensor with thyristor characteristic)
PWB60AQuang điện tửTHYRISTOR MODULE