Linh kiện điện tử mục của Triac đầu ra

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TLP3020Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3021Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3022Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3023Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3030Quang điện tửTOSHIBA PHOTOCOUPLER GaAs IRED PHOTO-TRIAC
TLP3051Quang điện tửOffice Machine Household Equipment Triac Driver Solid State Relay
TLP3051FQuang điện tửOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVERSOLID STATE RELAY
TLP3051FSQuang điện tửOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVERSOLID STATE RELAY
TLP3052Quang điện tửOffice Machine Household Equipment Triac Driver Solid State Relay
TLP3052FQuang điện tửOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVERSOLID STATE RELAY
TLP3052FSQuang điện tửOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVERSOLID STATE RELAY
TLP3064Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3502AQuang điện tửGaAs Ired Photo−Triac
TLP3503Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP3506Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3520Quang điện tửTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP3520AQuang điện tửTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP3521Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo-Triac
TLP3526Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP3530Quang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs Ired Photo−Triac
TLP525GQuang điện tửTOSHIBA Photocoupler GaAs IRed Photo−Triac
TLP560Quang điện tửTRIAC DRIVER PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC-OUTPUT MODULE SOLID STATE RELAY
TLP560GQuang điện tửTRIAC DRIVER PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC-OUTPUT MODULE SOLID STATE RELAY
TLP560JQuang điện tửTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP561GQuang điện tửTriac Driver Programmable Controllers AC−Output Module Solid State Relay
TLP762JQuang điện tửOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUPMINT TRIAC DRIVER SOLID STATE RELAY
TLP762JFQuang điện tửOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVER SOLID STATE RELAY
MOC3041Quang điện tử6-Pin Zero-Cross Optoisolators Triac Driver Output
MOC3041MQuang điện tử6-PIN ZERO-CROSS OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER OUTPUT (250/400 VOLT PEAK)
MOC3051Quang điện tử6-Pin Random-Phase Optoisolators Triac Drivers