Linh kiện điện tử mục của C���ng �����u ra logic

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GAL20V8Quang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LPQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LJIQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LPQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-5LJQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-7LJQuang ��i���n t���High Performance E2CMOS Generic Array Logic
SI4835DYQuang ��i���n t���P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
CD74HCT165Quang ��i���n t���High Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register
CD74HCT165EQuang ��i���n t���High Speed CMOS Logic 8-Bit Parallel-In/Serial-Out Shift Register