Linh kiện điện tử mục của Điều chỉnh Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
L6932D1.2Rời rạcHIGH PERFORMANCE ULDO LINEAR REGULATOR
L6932D1.2TRRời rạcHIGH PERFORMANCE ULDO LINEAR REGULATOR
L4973V3Rời rạc3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3Rời rạc3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V3.3-L4973V5.1Rời rạc3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33Rời rạc3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
L4973V33-L4973V51Rời rạc3.5A STEP DOWN SWITCHING REGULATOR
SPX2732TRời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-3.3Rời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732T-5.0Rời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732URời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732U-3.3Rời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
SPX2732U-5.0Rời rạcHigh Current Dropout Voltage Regulator Adjustable Fixed Output, Fast Response
LM7805Rời rạc3-Terminal Positive Voltage Regulator
2SD2439Rời rạcSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Audio, Series Regulator General Purpose)
LT1587-1.5Rời rạcFixed 1.5V, Dropout Fast Response Regulator
LT1587CM-1.5Rời rạcFixed 1.5V, Dropout Fast Response Regulator
LT1587CT-1.5Rời rạcFixed 1.5V, Dropout Fast Response Regulator
CLM1117Rời rạc800mA Dropout Regulator SCSI-II Active Terminator
CLM1117MRời rạc800mA Dropout Regulator SCSI-II Active Terminator
CLM1117M-XRời rạc800mA Dropout Regulator SCSI-II Active Terminator
LM1117Rời rạc800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117DTX-1.8Rời rạc800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117DTX-2.5Rời rạc800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117DTX-2.85Rời rạc800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117DTX-3.3Rời rạc800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117DTX-5.0Rời rạc800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117DTX-ADJRời rạc800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117MPX-1.8Rời rạc800mA Low-Dropout Linear Regulator
LM1117MPX-2.5Rời rạc800mA Low-Dropout Linear Regulator