Linh kiện điện tử mục của Điện MOSFETs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GAL20V8ZRời rạcZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QJRời rạcZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-12QPRời rạcZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QJRời rạcZero Power E2CMOS
GAL20V8Z-15QPRời rạcZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QJRời rạcZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-12QPRời rạcZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QJRời rạcZero Power E2CMOS
GAL20V8ZD-15QPRời rạcZero Power E2CMOS
SBH92344G-FSANRời rạcHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANRời rạcHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANRời rạcHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANRời rạcHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
MAX6803Rời rạc4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6803USD-TRời rạc4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6804USD-TRời rạc4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
MAX6805USD-TRời rạc4-Pin, Low-Power Reset Circuits with Manual Reset
NE57811Rời rạcAdvanced memory termination power with shutdown
NE57811SRời rạcAdvanced memory termination power with shutdown
TA8256HRời rạcAUDIO POWER AMPLIFIER
TBP28L22JRời rạcSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NRời rạcSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
2N6295Rời rạcDARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTOR
LM4835Rời rạcStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTRời rạcStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM4835MTERời rạcStereo Audio Power Amplifiers with Volume Control Selectable Gain
LM759Rời rạcPower Operational Amplifiers
LM759CHRời rạcPower Operational Amplifiers
LM759CPRời rạcPower Operational Amplifiers
LM759H883Rời rạcPower Operational Amplifiers