Linh kiện điện tử mục của Cầu

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
JANTX483-1Rời rạcRECTIFIERS ASSEMBLIES THREE PHASE BRIDGES, MILITARY APPROVED
JANTX483-2Rời rạcRECTIFIERS ASSEMBLIES THREE PHASE BRIDGES, MILITARY APPROVED
JANTX483-3Rời rạcRECTIFIERS ASSEMBLIES THREE PHASE BRIDGES, MILITARY APPROVED
D3SBA20Rời rạcGeneral Purpose Rectifiers Bridges
KBPC3067NBSPRời rạcAVALANCHE BRIDGES
KBPC3047NBSPRời rạcAVALANCHE BRIDGES
KBPC3027NBSPRời rạcAVALANCHE BRIDGES
GL39931Rời rạcSINGLE PHASE MOULDED BRIDGES
AS90L10208Rời rạcHyperTransport Bridges
AS90L10204Rời rạcHyperTransport Bridges
802Rời rạcRECTIFIERS ASSEMBLIES SINGLE PHASE BRIDGES 20-35 STANDARD HIGH EFFICIENCY SERIES
802-1Rời rạcRECTIFIERS ASSEMBLIES SINGLE PHASE BRIDGES 20-35 STANDARD HIGH EFFICIENCY SERIES
802-2Rời rạcRECTIFIERS ASSEMBLIES SINGLE PHASE BRIDGES 20-35 STANDARD HIGH EFFICIENCY SERIES
802-3Rời rạcRECTIFIERS ASSEMBLIES SINGLE PHASE BRIDGES 20-35 STANDARD HIGH EFFICIENCY SERIES
AS90L1011-DBRời rạcHyperTransport Bridges
SP1011Rời rạcHyperTransport Bridges
PCI2050ARời rạcBridges
BD40931Rời rạcSINGLE PHASE MOULDED BRIDGES
AM100Rời rạcAMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES(VOLTAGE 1000 VOLTS CURRENT AMPERES)
BF39931Rời rạcSINGLE PHASE MOULDED BRIDGES
KBPC3047Rời rạcAVALANCHE BRIDGES
KBPC3067Rời rạcAVALANCHE BRIDGES
JANSPD25Rời rạcRECTIFIERS ASSEMBLIES SINGLE PHASE BRIDGES MILITARY APPROVED
BD37933Rời rạcSINGLE PHASE MOULDED BRIDGES
FBD08Rời rạcSINGLE PHASE MOULDED BRIDGES
AM156Rời rạcAMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES(VOLTAGE 1000 Volts CURRENT Amperes)
100JB12LRời rạcRectifier Bridges
BD39933Rời rạcSINGLE PHASE MOULDED BRIDGES
697-5Rời rạcRECTIFIERS ASSEMBLIES SINGLE PHASE BRIDGES/ AMP/ STANDARD FAST RECOVERY
KBPC3027Rời rạcAVALANCHE BRIDGES