Linh kiện điện tử mục của Damper Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
BYM357DXRời rạcDamper-Modulator fast, high-voltage
BYM357XRời rạcDamper-Modulator fast, high-voltage
BYM358DXRời rạcDamper-Modulator fast, high-voltage
BYM358XRời rạcDamper-Modulator fast, high-voltage
BY228Rời rạcDamper diode
BY448Rời rạcDamper diode
BY329X1500Rời rạcDamper diode fast, high-voltage
FFPF14X150SRời rạcDAMPER DIODE
DTV32FRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500Rời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500HDRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500HFRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500HFPRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500HXXRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500LFPRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION) HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500MRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500MDRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500MFRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500MFPRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV1500MXXRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV56Rời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV56DRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV56FRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV82Rời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV82DRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DTV82FRời rạcHORIZONTAL DEFLECTION HIGH VOLTAGE DAMPER DIODE
DMV1500Rời rạcDAMPER MODULATION DIODE VIDEO
DMV1500HRời rạcDAMPER MODULATION DIODE VIDEO
DMV1500HFDRời rạcDAMPER MODULATION DIODE VIDEO
DMV1500HFD5Rời rạcDAMPER MODULATION DIODE VIDEO