Linh kiện điện tử mục của Diacs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ST-40Rời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-40Rời rạcBilateral Trigger Diacs
NTE6408Rời rạcBilateral Trigger Diodes (DIACS)
HT-32Rời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-32ARời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-32BRời rạcBilateral Trigger Diacs
NTE6412Rời rạcBilateral Trigger Diodes (DIACS)
SA75ARời rạcSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA18Rời rạcSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA12Rời rạcSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA36ARời rạcSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA160Rời rạcSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
ST-34BRời rạcBilateral Trigger Diacs
ST-35Rời rạcBilateral Trigger Diacs
ST-36ARời rạcBilateral Trigger Diacs
ST-36BRời rạcBilateral Trigger Diacs
DB3-DB6Rời rạcSilicon Bidirectional Diacs
NTE6407Rời rạcBilateral Trigger Diodes (DIACS)
NTE6411Rời rạcBilateral Trigger Diodes (DIACS)
D35PRời rạcBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS
D50PRời rạcBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS
HTRời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-34BRời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-35Rời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-36ARời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-36BRời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-5761Rời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-5761ARời rạcBilateral Trigger Diacs
HT-5762Rời rạcBilateral Trigger Diacs
D60PRời rạcBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS