Linh kiện điện tử mục của Giảm ồn

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
OPA2686Rời rạcDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
OPA2686URời rạcDual, Wideband, Noise, Voltage Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER
INA-01170Rời rạcNoise, Cascadable Silicon Bipolar MMIC Amplifier
2SC4835Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
MK2732-05Rời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05SRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-05STRRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06Rời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GIRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GITRRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
MK2732-06GTRRời rạcPhase Noise VCXO Multiplier
HA12134AFRời rạcDolby B-Type Noise Reduction System
2SA1016Rời rạcHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA1016KRời rạcHigh-Voltage Low-Noise Applications
2SA921Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SA970Rời rạcTRANSISTOR NOISE AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SB1036Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB745ARời rạcSilicon epitaxial planer type(For low-frequency low-noise amplification)
2SB788Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SB792ARời rạcSilicon epitaxial planer type(For high breakdown voltage low-noise amplification)
2SC5019Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For band low-noise amplification)
2SC5064Rời rạcEPITAXIAL PLANAR TYPE (WHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5065Rời rạcEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066Rời rạcEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5066FTRời rạcEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5084Rời rạcEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SC5085Rời rạcEPITAXIAL PLANAR TYPE (VHF~UHF BAND NOISE AMPLIFIER APPLICATIONS)