Linh kiện điện tử mục của Hiệu ứng trường Transitor

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
IRF840Rời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE TMOS POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
IRF530Rời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE SILICON GATE TMOS POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
DMN100Rời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DMN100-7Rời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ440Rời rạcTOSHIBA FIELD EFFECT TRANSISTOR SILICON CHANNEL TYPE
2SJ567Rời rạcTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (-MOSV)
2SJ619Rời rạcTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (L2MOSV)
2SJ620Rời rạcTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (L2--MOSV)
TPC8102Rời rạcTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (MOSVI)
TPC8107Rời rạcTOSHIBA Field Effect Transistor Silicon Channel Type (U-MOSIII)
TPC8109Rời rạcFIELD EFFECT TRANSISTOR SILICON CHANNEL TYPE
2N7002Rời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002-01Rời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002DWRời rạcDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002TRời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002VRời rạcDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002V-7Rời rạcDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002VA-7Rời rạcDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
2N7002WRời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138-7Rời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138DWRời rạcDUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138WRời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
BSS138W-7Rời rạcN-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
ZPSD311Rời rạcCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15JRời rạcCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15LRời rạcCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15MRời rạcCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-15URời rạcCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-70JRời rạcCost Field Programmable Microcontroller Peripherals
ZPSD311-B-70LRời rạcCost Field Programmable Microcontroller Peripherals