Linh kiện điện tử mục của Hiệu suất cao

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX2320Rời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPRời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321Rời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPRời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322Rời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPRời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324Rời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPRời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325Rời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326Rời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPRời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327Rời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPRời rạcAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8Rời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic