Linh kiện điện tử mục của JFET

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
LF356BHRời rạcSeries Monolithic JFET Input Operational Amplifiers
LF356BMRời rạcSeries Monolithic JFET Input Operational Amplifiers
LF356BNRời rạcSeries Monolithic JFET Input Operational Amplifiers
AD8610Rời rạcPrecision Very Noise Input Bias Current Wide Bandwidth JFET Operational Amplifiers
AD8610ARRời rạcPrecision Very Noise Input Bias Current Wide Bandwidth JFET Operational Amplifiers
AD8610ARMRời rạcPrecision Very Noise Input Bias Current Wide Bandwidth JFET Operational Amplifiers
AD8610BRRời rạcPrecision Very Noise Input Bias Current Wide Bandwidth JFET Operational Amplifiers
AD8625Rời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8625ARRời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8625AR-REELRời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8625AR-REEL7Rời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8625ARURời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8625ARU-REELRời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8626Rời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8626ARRời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8626ARM-R2Rời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8626ARM-REELRời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8626AR-REELRời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8626AR-REEL7Rời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8627Rời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8627AKS-R2Rời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8627AKS-REELRời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8627AKS-REEL7Rời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8627ARRời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8627AR-REELRời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8627AR-REEL7Rời rạcPrecision Power Single-Supply JFET Amplifier
AD8641Rời rạcPower, Rail-to-Rail Output Precision JFET Amplifier
AD8641AKSZ-R2Rời rạcPower, Rail-to-Rail Output Precision JFET Amplifier
AD8641AKSZ-REELRời rạcPower, Rail-to-Rail Output Precision JFET Amplifier
AD8641AKSZ-REEL7Rời rạcPower, Rail-to-Rail Output Precision JFET Amplifier