Linh kiện điện tử mục của Mô-đun

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CM521613Rời rạcSCR/Diode POW-R-BLOK Modules Amperes/1200-1600 Volts
SP6128ABRời rạcNon-Isolated DC-DC Modules:3.0Vdc-5.5Vdc 0.9Vdc-3.3Vdc
LXM1598-01Rời rạcCCFL INVERTER MODULES
P3Z7ACT700WRời rạcPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
P2Z9ABA900WRời rạcPhase Control Modules (345-800 Amperes/400-3000 Volts)
PM400DAS060Rời rạcUSING INTELLIGENT POWER MODULES
BGY148ARời rạcamplifier modules
BGY148BRời rạcamplifier modules
MP02XX280Rời rạcDual Diode Modules
MP03XX280Rời rạcDual Diode Modules
MP03XX440Rời rạcDual Diode Modules
MP02X130Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-16Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-18Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X130-20Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX130Rời rạcDual Diode Modules
MP03XXX130Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-10Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-12Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-14Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02X175-16Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MP02XX175Rời rạcDual Diode Modules
MP03XXX175Rời rạcPhase Control Dual SCR/Diode Modules
MHW5185BRời rạcHigh Ouput Doubler 450/550 CATV Amplifier Modules
VI-RAMRời rạcRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C1Rời rạcRipple Attenuator Modules
VI-RAM-C2Rời rạcRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E1Rời rạcRipple Attenuator Modules
VI-RAM-E2Rời rạcRipple Attenuator Modules