Linh kiện điện tử mục của Mảng Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GAL20V8Rời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LPRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LJIRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LPRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-5LJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-7LJRời rạcHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
BCM846SRời rạcSilicon Transistor Array
SG5768Rời rạcDIODE ARRAY CIRCUITS
SG5770Rời rạcDIODE ARRAY CIRCUITS