Linh kiện điện tử mục của Mục đích Diodes chung

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
2SD2439Rời rạcSilicon Triple Diffused Planar Transistor(Audio, Series Regulator General Purpose)
R7000405Rời rạcGeneral Purpose Rectifier (300-550 Amperes Average 4400 Volts)
R7010405Rời rạcGeneral Purpose Rectifier (300-550 Amperes Average 4400 Volts)
SLA4060Rời rạcDarlington General purpose
8550Rời rạcGENERAL DESCRIPTION
8050Rời rạcGENERAL DESCRIPTION
PE8050Rời rạcNPN-PNP General Purpose Complementary Amplifiers Output Drivers
TIP42CFRời rạcEPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE)
2SA1015Rời rạcEPITAXIAL TYPE(AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER)
2SA1037Rời rạcGeneral Purpose Transistor
2SA1037AKRời rạcGeneral Purpose Transistor
2SA1037AKQLT1Rời rạcGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1037AKRLT1Rời rạcGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1037AKSLT1Rời rạcGeneral Purpose Transistors(PNP Silicon)
2SA1104Rời rạcSilicon Epitaxial Planar Transistor(GENERAL DESCRIPTION)
2SA1162Rời rạcTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1163Rời rạcTRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY GENERAL PURPOSE AMPUFIER APPLICATIONS)
2SA2029Rời rạcGeneral Purpose Transistor
PN2907ARLRARời rạcGeneral Purpose Transistor
2SA608Rời rạcLow-Frequency General-Purpose Amplifier Applications
2SA608NRời rạcLow-Frequency General-Purpose Amplifier Applications
2SA933ASRời rạcGeneral Purpose Transistor
D2SB20Rời rạcGeneral Purpose Rectifiers(200V 1.5A)
2SB643Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For low-power general amplification)
2SB644Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For low-power general amplification)
D2SB60Rời rạcGeneral Purpose Rectifiers(600V 1.5A)
D2SB60ARời rạcGeneral Purpose Rectifiers(600V
D2SB60LRời rạcGeneral Purpose Rectifiers(600V 1.5A)
LN2SB60Rời rạcGeneral Purpose Rectifiers(600V 1.6A)
2SB815Rời rạcGeneral-Purpose Amplifier