Linh kiện điện tử mục của MOSFETs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
IRF7811AVRời rạcN-Channel Application-Specific MOSFETs
IRF101Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF120Rời rạcN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF120-123Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF121Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF122Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF123Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF130Rời rạcN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF130-133Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF131Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF132Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF133Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100
IRF140Rời rạcN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF140-143Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF141Rời rạcN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF142Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF143Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 60-100V
IRF150Rời rạcN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF150-153Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF151Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF152Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF153Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, V/100
IRF220Rời rạcN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF220-223Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF221Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF222Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF223Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 150-200V
IRF230Rời rạcN-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF230-233Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 150-200
IRF231Rời rạcN-Channel Power MOSFETs, 150-200