Linh kiện điện tử mục của P-Channel

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SI9948AEYRời rạcDual P-Channel 60-V 175C MOSFET
ST232Rời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BDRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BDRRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BNRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BTRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BTRRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BWRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232BWRRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CDRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CDRRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CNRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CTRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CTRRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CWRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232CWRRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232DRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232NRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232TRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232WRời rạcPOWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS RECEIVERS
IRF7807VRời rạcChannel Application Specific MOSFET
IRF7811AVRời rạcN-Channel Application-Specific MOSFETs
BA6295Rời rạc2-channel driver players
BA6295AFPRời rạc2-channel driver players
EL6295CJRời rạcChannel, 60MHz, Switched Gain Pre-Amp
SI4835DYRời rạcP-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET
M52732SPRời rạc3-CHANNEL VIDEO AMPLIFICATION
2SK2764-01RRời rạcN-channel MOS-FET