Linh kiện điện tử mục của PHEMTs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
TC3953ARời rạcSingle-Bias Prematched GaAs Power PHEMTs using package
TC3943Rời rạc0.5W Single-Bias and Prematched GaAs Power PHEMTs using SMT package
TC3953Rời rạc1 W Single-Bias GaAs Power PHEMTs prematched for 5~8 GHz
DEMO-ATF3X14-32Rời rạcSingle stage 2 GHz LNA demonstration board for ATF-3x143 series ultra low noise PHEMTs