Linh kiện điện tử mục của PIN Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
C67070-A2701-A67Rời rạcIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
1N6637Rời rạcWATT GLASS ZENER DIODES
1N6637USRời rạcWATT ZENER DIODES
BAT54CWRời rạcSchottky barrier double diodes
HBAT54CRời rạcSilicon Schottky Barrier Double Diodes
LBAT54CRời rạcDual Series Schottky Barrier Diodes
LBAT54CLT1Rời rạcDual Series Schottky Barrier Diodes
1N5356BRời rạcWATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
SMBG5356BRời rạcWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
SMBJ5356BRời rạcWatt Surface Mount Silicon Zener Diodes
PBTR2045CTRời rạcRectifier diodes Schottky barrier
PBTR2045CTBRời rạcRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTRời rạcRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTBRời rạcRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTFRời rạcRectifier diodes Schottky barrier
PBYR2045CTXRời rạcRectifier diodes Schottky barrier
ZMM10Rời rạcSurface mount Silicon Planar Zener Diodes
ZMM100Rời rạcSILICON PLANAR POWER ZENER DIODES
MA40147Rời rạcSchottky Detector Diodes
BZD27Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C10Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C100Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C11Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C110Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C12Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C120Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C13Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C130Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C15Rời rạcVoltage regulator diodes
BZD27-C150Rời rạcVoltage regulator diodes