Linh kiện điện tử mục của RF FETs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
IRF9521Rời rạcP-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
IRF9522Rời rạcP-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
IRF9523Rời rạcP-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
SD213Rời rạcHigh-Speed Analo N-Channel DMOS FETs
SD213DERời rạcHigh-Speed Analo N-Channel DMOS FETs
MRF136Rời rạcN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF166Rời rạcMOSFET BROADBAND POWER FETs
MRF166CRời rạcMOSFET BROADBAND POWER FETs
MRF175GURời rạcN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF175GU1111Rời rạcN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF175GVRời rạcN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF175LVRời rạcN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF176Rời rạcN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF176GURời rạcN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
MRF176GVRời rạcN-CHANNEL BROADBAND POWER FETs
VN0204N2Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0204N5Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0204N6Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0204N7Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0206N2Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0206N3Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0206N5Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0206N6Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0206N7Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs Quad Array
VN0210N2Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0210N3Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0210N5Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0216N2Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0216N3Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs
VN0216N5Rời rạcN-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS Power FETs