Linh kiện điện tử mục của Sự suy giảm chế độ MOSFET

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
BSS149Rời rạcSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
ASI10832Rời rạcN-CHANNEL SILICON DEPLETION MODE
BSP129Rời rạcSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
BSP149Rời rạcSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
BF994SARời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF994SBRời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF998ARời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF998BRời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF998RARời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF998RAWRời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF998RBRời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF998RBWRời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF998RWRời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
CPC5602CRời rạcChannel Depletion Mode
CPC5602CTRRời rạcChannel Depletion Mode
BSS135Rời rạcSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
BSS139Rời rạcSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
BF966SRời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
ND2012LRời rạcN-Channel Depletion-Mode MOSFET Transistors
2N4859Rời rạcJFET SWITCHING N-CHANNEL-DEPLETION
2N4859ARời rạcJFET SWITCHING N-CHANNEL-DEPLETION
2N4861Rời rạcJFET SWITCHING N-CHANNEL-DEPLETION
2N4861ARời rạcJFET SWITCHING N-CHANNEL-DEPLETION
BSP135Rời rạcSIPMOS Small-Signal Transistor channel Depletion mode High dynamic resistance)
BSS129Rời rạcSIPMOS Small-Signal Transistor(N channel Depletion mode High dynamic resistance)
BF961Rời rạcN??“Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode,Depletion Mode
BF988Rời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF961ARời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF961BRời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode
BF964Rời rạcN-Channel Dual Gate MOS-Fieldeffect Tetrode, Depletion Mode