Linh kiện điện tử mục của Schottky Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
IRF7807D1Rời rạcMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807D2Rời rạcMOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD1Rời rạcFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
IRF7807VD2Rời rạcFETKY MOSFET SCHOTTKY DIODE
71061Rời rạcP-Channel 30-V MOSFET with Schottky Diode
HS24390Rời rạcSchottky Rectifier
BAT54CRời rạcDUAL SURFACE MOUNT SCHOTTKY
BAT54C-7Rời rạcSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54CDWRời rạcSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS
BAT54CDW-7Rời rạcSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE ARRAYS
BAT54CFILMRời rạcSMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
BAT54CSMRời rạcSCHOTTKY DIODE HERMETIC CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE HIGH RELIABILITY APPLICATIONS
BAT54C-T1Rời rạcSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54C-T3Rời rạcSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54CWRời rạcSchottky barrier double diodes
BAT54CW-T1Rời rạcSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
BAT54CW-T3Rời rạcSURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
HBAT54CRời rạcSilicon Schottky Barrier Double Diodes
LBAT54CRời rạcDual Series Schottky Barrier Diodes
LBAT54CLT1Rời rạcDual Series Schottky Barrier Diodes
BAT54RCLT1Rời rạcSCHOTTKY BARRIER DIODE
FST8050Rời rạcSchottky MiniMod
SBR8050Rời rạcSchottky Rectifier
SN74LS138DRời rạcPOWER SCHOTTKY
SS14Rời rạcAmpere Schottky Barrier Rectifiers
SS14-T1Rời rạc1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SS14-T3Rời rạc1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
FST160100Rời rạcSchottky PowerMod
CPT12045Rời rạcSchottky PowerMod
FST12045Rời rạcRectifier Volts Schottky Barrier