Linh kiện điện tử mục của Solid State chuyển tiếp

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
VN330SPRời rạcQUAD HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
VN330SP13TRRời rạcQUAD HIGH SIDE SMART POWER SOLID STATE RELAY
TLP3051Rời rạcOffice Machine Household Equipment Triac Driver Solid State Relay
TLP3052Rời rạcOffice Machine Household Equipment Triac Driver Solid State Relay
TLP3520Rời rạcTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP3520ARời rạcTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP504ARời rạcprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP504A-2Rời rạcprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP521Rời rạcprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP521-1Rời rạcprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP521-4Rời rạcprogrammable controllers ac/dc-input module solid state relay
TLP523Rời rạcprogrammable controllers dc-output module solid state relay
TLP523-2Rời rạcprogrammable controllers dc-output module solid state relay
TLP523-4Rời rạcprogrammable controllers dc-output module solid state relay
TLP531Rời rạcProgrammable Controllers DC-Input Module Solid State Relay
TLP532Rời rạcProgrammable Controllers DC-Input Module Solid State Relay
TLP541GRời rạcProgrammable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP542GRời rạcProgrammable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP560Rời rạcTRIAC DRIVER PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC-OUTPUT MODULE SOLID STATE RELAY
TLP560GRời rạcTRIAC DRIVER PROGRAMMABLE CONTROLLERS AC-OUTPUT MODULE SOLID STATE RELAY
TLP560JRời rạcTriac Driver Programmable Controllers AC.Output Module Solid State Relay
TLP561GRời rạcTriac Driver Programmable Controllers AC−Output Module Solid State Relay
TLP570Rời rạcProgrammable Controllers DC.Input Module Solid State Relay
TLP571Rời rạcProgrammable Controllers DC.Input Module Solid State Relay
TLP731Rời rạcOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT SOLID STATE RELAY SWITCHING POWER SUPPLY
TLP732Rời rạcOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT SOLID STATE RELAY SWITCHING POWER SUPPLY
TLP741JRời rạcOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT SOLID STATE RELAY SWITCHING POWER SUPPLY
TLP762JRời rạcOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUPMINT TRIAC DRIVER SOLID STATE RELAY
TLP762JFRời rạcOFFICE MACHINE HOUSEHOLD EQUIPMENT TRIAC DRIVER SOLID STATE RELAY
QTLP912-2Rời rạcSUBMINIATURE T-3/4 SOLID STATE LAMPS