Linh kiện điện tử mục của Super Fast phục hồi chỉnh lưu

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MUR160Rời rạc1.0A SUPER-FAST RECTIFIER
MUR1605CTRời rạcSuper Fast Glass Pass ivated Rectifier Volts
SF1200Rời rạcSuper Fast Rectifiers
QTLP600C-RAGRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 0606
QTLP600C-RYRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 0606
QTLP652C-AGRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 1206 (Reverse Mount)
QTLP652C-ERời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 1206 (Reverse Mount)
QTLP652C-IBRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 1206 (Reverse Mount)
QTLP652C-IGRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 1206 (Reverse Mount)
QTLP652C-ORời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 1206 (Reverse Mount)
QTLP652C-RRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 1206 (Reverse Mount)
QTLP652C-YRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT 1206 (Reverse Mount)
QTLP660CRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT (Dome Lens)
QTLP660C-AGRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT (Dome Lens)
QTLP660C-ERời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT (Dome Lens)
QTLP660C-IBRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT (Dome Lens)
QTLP660C-IGRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT (Dome Lens)
QTLP660C-ORời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT (Dome Lens)
QTLP660C-RRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT (Dome Lens)
QTLP660C-YRời rạcSURFACE MOUNT LAMP SUPER BRIGHT (Dome Lens)
ER1601ACTRời rạcSUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
ER1601ADC-T3Rời rạcD2PAK SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
ER1601AFCTRời rạcISOLATION SUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
ER1601CTRời rạcSUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
ER1601DC-T3Rời rạcD2PAK SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
ER1601FCTRời rạcISOLATION SUPER-FAST GLASS PASSIVATED RECTIFIER
ICL7660SRời rạcSuper Voltage Converter
ICL7660SCBARời rạcSuper Voltage Converter
ICL7660SCPARời rạcSuper Voltage Converter
ICL7660SIBARời rạcSuper Voltage Converter