Linh kiện điện tử mục của Suppressors áp thoáng thoáng qua

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
1N6295Rời rạcTRANSIENT ABSORPTION ZENER
1N6295ARời rạcTRANSIENT ABSORPTION ZENER
CD6295Rời rạcTransient suppressor CELLULAR PACKAGE
CD6295ARời rạcTransient suppressor CELLULAR PACKAGE
P6KE200Rời rạcTRANSZORB TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE200CRời rạc600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
1.5SMC68ARời rạcUNI-DIRECTIONAL GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 1500 WATTS, THRU VOLTS
1.5SMC68AT3Rời rạc1500 Watt Peak Power Zener Transient Voltage Suppressors
1.5SMC68CARời rạcBI-DIRECTIONAL GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 1500 WATTS, THRU VOLTS
15SMC68ARời rạcUNI-DIRECTIONAL GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 1500 WATTS, THRU VOLTS
15SMC68CARời rạcBI-DIRECTIONAL GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 1500 WATTS, THRU VOLTS
TV30C161JRời rạcTransient Voltage Suppressor
TV30C161JBRời rạcTransient Voltage Suppressor
TV30C161KRời rạcTransient Voltage Suppressor
TV30C161KBRời rạcTransient Voltage Suppressor
P4SMAJ24ARời rạcWatt Transient Voltage Suppressors Volts
1.5SMC180CARời rạcBI-DIRECTIONAL GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 1500 WATTS, THRU VOLTS
BZA109TSRời rạc9-fold Transient Suppressor
LT1575Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CN8Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CN8-1.5Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CN8-2.8Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CN8-3.3Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CN8-3.5Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CN8-5Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CS8Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CS8-1.5Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CS8-2.8Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CS8-3.3Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed
LT1575CS8-3.5Rời rạcUltrafast Transient Response, Dropout Regulators Adjustable Fixed