Linh kiện điện tử mục của Tích hợp cổng đảo mạch Thyristor

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
NTE2732ARời rạcIntegrated Circuit NMOS Erasable PROM
NTE2764Rời rạcIntegrated Circuit NMOS, Erasable EPROM, 200ns
MAX5019Rời rạcCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5019-MAX5020Rời rạcCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
MAX5020Rời rạcCurrent-Mode Controllers with Integrated Startup Circuit
5962-89805012ARời rạcIntegrated Circuit True RMS-to-DC Converter
5962-8980501CARời rạcIntegrated Circuit True RMS-to-DC Converter
5962-8980501IARời rạcIntegrated Circuit True RMS-to-DC Converter
SP8050ARời rạcChannel, 150MHz Fully Integrated PDIC Receiver with Gain Switching
MC68000Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68040Rời rạcErrata Added Information MC68360 Quad Integrated Communication Controller User Manual
MC68302Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302CFC16Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302CFC20Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302CRC16Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302CRC20Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302FC16Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302FC20Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302FC25Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302PV16Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302PV16VRời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302PV20Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302RC16Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302RC20Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68302RC25Rời rạcIntegrated Multiprotocol Processor Users Manual
MC68328PRời rạcIntegrated Portable System Processor-DragonBall
MC68328UMRời rạcIntegrated Portable System Processor-DragonBall
BUPD1520Rời rạcSILICON TRANSISTOR WITH INTEGRATED DIODE
AM7968Rời rạcTAXIchip Integrated Circuits(Transparent Asynchronous Xmitter-Receiver Interface)
AM7968-125DCRời rạcTAXIchip Integrated Circuits(Transparent Asynchronous Xmitter-Receiver Interface)