Linh kiện điện tử mục của Thiết bị Intelligent Power

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
PS21342Rời rạcIntellimod Module Dual-In-Line Intelligent Power Module Amperes/600 Volts)
PS21342-GRời rạcIntellimod Module Dual-In-Line Intelligent Power Module Amperes/600 Volts)
ADM1030Rời rạcIntelligent Temperature Monitor Controller
ADM1030ARQRời rạcIntelligent Temperature Monitor Controller
ADM1031Rời rạcIntelligent Temperature Monitor Dual Controller
ADM1031ARQRời rạcIntelligent Temperature Monitor Dual Controller
TLE4211Rời rạcIntelligent Double Low-Side Switch
TLE4214GRời rạcIntelligent Double Low-Side Switch
TLE4216GRời rạcIntelligent Sixfold Low-Side Switch
Z8L18220ASCRời rạcZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z8L18220FSCRời rạcZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
MB90091Rời rạcIntelligent On-screen Display Controller (IOSDC)
MB90091ARời rạcIntelligent On-screen Display Controller (IOSDC)
MB90091APRời rạcIntelligent On-screen Display Controller (IOSDC)
MB90091APFRời rạcIntelligent On-screen Display Controller (IOSDC)
Z84015Rời rạcINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84013Rời rạcINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01306Rời rạcINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01310Rời rạcINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01316Rời rạcINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01506Rời rạcINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01510Rời rạcINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z84C01516Rời rạcINTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z80182Rời rạcZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z8018233ASCRời rạcZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
Z8018233FSCRời rạcZILOG INTELLIGENT PERIPHERAL CONTROLLER
SP3223Rời rạcIntelligent 3.0V 5.5V RS-232 Transceivers
SP3223BRời rạcIntelligent 3.0V 5.5V RS-232 Transceivers
SP3223BCARời rạcIntelligent 3.0V 5.5V RS-232 Transceivers
SP3223BCPRời rạcIntelligent 3.0V 5.5V RS-232 Transceivers