Linh kiện điện tử mục của Tiêu chuẩn phục hồi chỉnh lưu

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
SBH92344G-FSANRời rạcHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344N-FSANRời rạcHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344P-FSANRời rạcHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
SBH92344Z-FSANRời rạcHigh Power BIDI Optical Standard Module 1550 Emitting, 1310 Receiving
TBP28L22JRời rạcSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
TBP28L22NRời rạcSTANDARD POWER PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORIES
QTLP600CRời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-24Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-34Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP600C-74Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0606
QTLP601CRời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-2Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-3Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-4Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-7Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP601C-BRời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0603 Height)
QTLP610CRời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-2Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-3Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-4Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-7Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP610C-BRời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT RIGHT ANGLE
QTLP630Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630CRời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-2Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-3Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-4Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-7Rời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP630C-BRời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 0805
QTLP650CRời rạcSURFACE MOUNT LAMP STANDARD BRIGHT 1206