Linh kiện điện tử mục của Triacs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
Z0405MFRời rạcTRIACS
Z0405MF0AA2Rời rạcTRIACS
Z0405MF1AA2Rời rạcTRIACS
Z0405NFRời rạcTRIACS
Z0405NF0AA2Rời rạcTRIACS
Z0405NF1AA2Rời rạcTRIACS
Z0405SFRời rạcTRIACS
Z0405SF0AA2Rời rạcTRIACS
Z0405SF1AA2Rời rạcTRIACS
Z00607DARời rạcSENSITIVE GATE TRIACS
Z00607DA1BA2Rời rạcSENSITIVE GATE TRIACS
Z00607MARời rạcSENSITIVE GATE TRIACS
Z00607MA1BA2Rời rạcSENSITIVE GATE TRIACS
Z0103Rời rạcTriacs
Z0103MARời rạcTriacs
Z0103MA1AA2Rời rạcTRIACS
Z0103MA2AL2Rời rạcTRIACS
Z0103MA5AA4Rời rạcTRIACS
Z0103MNRời rạcTRIACS
Z0103MN1AA2Rời rạcTRIACS
Z0103MN2AL2Rời rạcTRIACS
Z0103MN5AA4Rời rạcTRIACS
Z0103NARời rạcTriacs
Z0103NA1AA2Rời rạcTRIACS
Z0103NA2AL2Rời rạcTRIACS
Z0103NA5AA4Rời rạcTRIACS
Z0103NNRời rạcTriacs
Z0103NN1AA2Rời rạcTRIACS
Z0103NN2AL2Rời rạcTRIACS
Z0103NN5AA4Rời rạcTRIACS