Linh kiện điện tử mục của Trung bình tần số

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
PSS8050Rời rạcmedium power transistor
TIP42CRời rạcMedium Power Linear Switching Applications
2SA1036KRời rạcMedium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SA1160Rời rạcTRANSISTOR (STROBE FLASH, MEDIUM POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA2048Rời rạcMedium power transistor (−30V, −1.0A)
2SA2049Rời rạcMEDIUM POWER TRANSISTOR
2SA2088Rời rạcMedium power transistor (−60V, −0.5A)
2SA2091SRời rạcMedium power transistor (−60V, −1A)
2SA2113Rời rạcMedium power transistor (−30V, −2A)
2SA854Rời rạcMedium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SA854SRời rạcMedium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SB1132Rời rạcMedium Power Transistor
2SB1182Rời rạcMedium power Transistor(-32V,
2SB1188Rời rạcMedium power Transistor(-32V,
2SB1189Rời rạcMedium power transistor
2SB772Rời rạcMEDIUM POWER VOLTAGE TRANSISTOR
2SB822Rời rạcMedium power Transistor(-32V,
2SB911MRời rạcMedium power Transistor(-32V,
2SC5053Rời rạcMedium Power Transistor (-50V,
2SD1055Rời rạcMedium Power Transistor
2SD638Rời rạcSilicon epitaxial planer type(For medium-power general amplification)
FMMT489Rời rạcSILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
LM317MDTRời rạcMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317MSRời rạcMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317MTRời rạcMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317MXRời rạcMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
MC78M12ACDTRời rạcThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators
MC78M12ACTRời rạcThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators
MC78M12BDTRời rạcThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators
MC78M12BTRời rạcThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators