Linh kiện điện tử mục của Ultra Fast Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ST232ARời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABDRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABDRRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABNRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABTRRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABWRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ABWRRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACDRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACDRRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACNRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACTRRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACWRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ACWRRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ADRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ANRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232ATRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
ST232AWRời rạcVERY HIGHSPEED, ULTRA LOWPOWERCONSUMPTION POWERED RS-232 DRIVERS RECEIVERS
MAX9021Rời rạcMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9021AUK-TRời rạcMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9021AXK-TRời rạcMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9022AKA-TRời rạcMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9022ASARời rạcMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9022AUARời rạcMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9024ASDRời rạcMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9024AUDRời rạcMicropower, Ultra-Small, Single/Dual/Quad, Single-Supply Comparators
MAX9030Rời rạcLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9030AUT-TRời rạcLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9030AXT-TRời rạcLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9030-MAX9034Rời rạcLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators
MAX9031Rời rạcLow-Cost, Ultra-Small, Single/Dual/Quad Single-Supply Comparators