Linh kiện điện tử mục của High Power

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX2320R���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2320EUPR���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321R���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2321EUPR���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322R���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2322EUPR���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324R���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2324EUPR���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2325R���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326R���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2326EUPR���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327R���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
MAX2327EUPR���������i r���������cAdjustable, High-Linearity, SiGe Dual-Band LNA/Mixer
GAL20V8R���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIR���������i r���������cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic