Linh kiện điện tử mục của Diacs

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
ST-40R���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-40R���i r���cBilateral Trigger Diacs
NTE6408R���i r���cBilateral Trigger Diodes (DIACS)
HT-32R���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-32AR���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-32BR���i r���cBilateral Trigger Diacs
NTE6412R���i r���cBilateral Trigger Diodes (DIACS)
SA75AR���i r���cSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA18R���i r���cSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA12R���i r���cSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA36AR���i r���cSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
SA160R���i r���cSILICON BIDIRECTIONAL DIACS
ST-34BR���i r���cBilateral Trigger Diacs
ST-35R���i r���cBilateral Trigger Diacs
ST-36AR���i r���cBilateral Trigger Diacs
ST-36BR���i r���cBilateral Trigger Diacs
DB3-DB6R���i r���cSilicon Bidirectional Diacs
NTE6407R���i r���cBilateral Trigger Diodes (DIACS)
NTE6411R���i r���cBilateral Trigger Diodes (DIACS)
D35PR���i r���cBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS
D50PR���i r���cBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS
HTR���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-34BR���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-35R���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-36AR���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-36BR���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-5761R���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-5761AR���i r���cBilateral Trigger Diacs
HT-5762R���i r���cBilateral Trigger Diacs
D60PR���i r���cBI-DIRECTIONAL TRIGGER DIACS