Linh kiện điện tử mục của IGBT module

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
CPV364M4KR���i r���cIGBT MODULE
TA8316ASR���i r���cIGBT GATE DRIVER
SGW25N120R���i r���cFast IGBT NPT-technology
C67070-A2701-A67R���i r���cIGBT Power Module (Half-bridge Including fast free-wheeling diodes Package with insulated metal base plate)
TLP250R���i r���cTRANSISTOR INVERTER CONDITIONOR IGBT GATE DRIVE POWER GATE DRIVE
TLP250FR���i r���cTRANSISTOR INVERTER CONDITIONOR IGBT GATE DRIVE POWER GATE DRIVE
GA100TS120UR���i r���cHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA125TS120UR���i r���cHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA50TS120UR���i r���cHALF-BRIDGE IGBT INT-A-PAK
GA75TS120UR���i r���cUltra-FastTM Speed IGBT
HGT1S20N60C3SR���i r���c600V, Series N-Channel IGBT
HGT4E20N60A4DSR���i r���c600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HGTG20N60A4DR���i r���c600V, SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HGTG20N60B3DR���i r���c600V, Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HGTG20N60C3R���i r���c600V, Series N-Channel IGBT
HGTG20N60C3DR���i r���c600V, Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HGTP20N60C3R���i r���c600V, Series N-Channel IGBT
SGH20N60RUFR���i r���cShort Circuit Rated IGBT
SGH20N60RUFDR���i r���cShort Circuit Rated IGBT
SGP20N60R���i r���cShort Circuit Rated IGBT
SGP20N60HSR���i r���cHigh Speed IGBT NPT-technology
SGP20N60RUFR���i r���cShort Circuit Rated IGBT
SGW20N60R���i r���cShort Circuit Rated IGBT
SGW20N60HSR���i r���cHigh Speed IGBT NPT-technology
SGW20N60RUFR���i r���cShort Circuit Rated IGBT
SKW20N60R���i r���cFast IGBT NPT-technology with soft, fast recovery anti-parallel EmCon diode
MC33153R���i r���cSINGLE IGBT GATE DRIVER
MC33153DR���i r���cSINGLE IGBT GATE DRIVER
MC33153PR���i r���cSINGLE IGBT GATE DRIVER
MC33154DR���i r���cSINGLE IGBT HIGH CURRENT GATE DRIVER