Linh kiện điện tử mục của M���ng Diodes

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
GAL20V8R���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LJIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-10LPIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LJIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15LPIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QJR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-15QPR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QJIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-20QPIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LJIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25LPIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QJIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-25QPIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8B-7LPR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LJIR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-10LPR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-5LJR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
GAL20V8C-7LJR���i r���cHigh Performance E2CMOS Generic Array Logic
BCM846SR���i r���cSilicon Transistor Array
SG5768R���i r���cDIODE ARRAY CIRCUITS
SG5770R���i r���cDIODE ARRAY CIRCUITS