Linh kiện điện tử mục của Trung b��nh t���n s���

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
PSS8050R���i r���cmedium power transistor
TIP42CR���i r���cMedium Power Linear Switching Applications
2SA1036KR���i r���cMedium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SA1160R���i r���cTRANSISTOR (STROBE FLASH, MEDIUM POWER AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA2048R���i r���cMedium power transistor (−30V, −1.0A)
2SA2049R���i r���cMEDIUM POWER TRANSISTOR
2SA2088R���i r���cMedium power transistor (−60V, −0.5A)
2SA2091SR���i r���cMedium power transistor (−60V, −1A)
2SA2113R���i r���cMedium power transistor (−30V, −2A)
2SA854R���i r���cMedium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SA854SR���i r���cMedium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SB1132R���i r���cMedium Power Transistor
2SB1182R���i r���cMedium power Transistor(-32V,
2SB1188R���i r���cMedium power Transistor(-32V,
2SB1189R���i r���cMedium power transistor
2SB772R���i r���cMEDIUM POWER VOLTAGE TRANSISTOR
2SB822R���i r���cMedium power Transistor(-32V,
2SB911MR���i r���cMedium power Transistor(-32V,
2SC5053R���i r���cMedium Power Transistor (-50V,
2SD1055R���i r���cMedium Power Transistor
2SD638R���i r���cSilicon epitaxial planer type(For medium-power general amplification)
FMMT489R���i r���cSILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
LM317MDTR���i r���cMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317MSR���i r���cMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317MTR���i r���cMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317MXR���i r���cMEDIUM CURRENT ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
MC78M12ACDTR���i r���cThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators
MC78M12ACTR���i r���cThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators
MC78M12BDTR���i r���cThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators
MC78M12BTR���i r���cThree-Terminal MEDIUM Current Positive Voltage Regulators