Linh kiện điện tử mục của AppleTalk

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MAX216Thông tinLow-Power AppleTalk Interface Transceiver
MAX216CWNThông tinLow-Power AppleTalk Interface Transceiver
MCM69F737TQ11Thông tinOnly RS-232/AppleTalk Programmable
MCM69F737TQ11RThông tinOnly RS-232/AppleTalk Programmable
SP333CTThông tinOnly RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
LTC1320Thông tinAppleTalk Transceiver
LTC1320CSThông tinAppleTalk Transceiver
LTC1323Thông tinSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CGThông tinSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CSThông tinSingle AppleTalk Transceiver
LTC1323CSWThông tinSingle AppleTalk Transceiver
LTC1318Thông tinSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
LTC1318CSWThông tinSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
1318Thông tinSingle RS232/RS422/AppleTalk Transceiver
SP333Thông tinOnly RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
SP303Thông tinRS232/AppleTalk Serial Transceiver
SN75LBC777DWRThông tinSingle-Chip GeoPort(TM)/AppleTalk(TM) Transceiver
SP333_07Thông tin 5V Only RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver
MCM69F737ZP8RThông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8.5RThông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8.5Thông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP8Thông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP7.5RThông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP7.5Thông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP11RThông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737ZP11Thông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8RThông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8.5RThông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8.5Thông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable
MCM69F737TQ8Thông tin 5V Only RS-232/AppleTalk 鈶?Programmable