Linh kiện điện tử mục của Bộ giải mã

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
STI7710Thông tinSingle-chip, low-cost high definition set-top decoder
Q67106-H5157Thông tinExpanded Decoder Program Delivery Control Video Program System EPDC Decoder
Q67106-H5163Thông tinPDC-plus Decoder
Q67106-H5183Thông tinVPS-Decoder
74LS138Thông tinDecoder/Demultiplexer
DM74LS138Thông tinDecoder/Demultiplexer
DM74LS138MThông tinDecoder/Demultiplexer
DM74LS138NThông tinDecoder/Demultiplexer
DM74LS138SJThông tinDecoder/Demultiplexer
SL74LS138Thông tin3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SL74LS138DThông tin3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
SL74LS138NThông tin3-to-8-Line Decoder/Demultiplexer
74AC11138Thông tin3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11138DThông tin3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11138NThông tin3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11138PWThông tin3-LINE 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11139Thông tinDUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11139DThông tinDUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11139NThông tinDUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
74AC11139PWThông tinDUAL 2-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
ICM7224CQThông tinDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7224-ICM7225Thông tinDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7224IPLThông tinDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7225Thông tinDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7225CDThông tinDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7225CQThông tinDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7225IPLThông tinDigit Counter/Decoder/Driver
ICM7228Thông tin8-Digit, Microprocessor- Compatible, Display Decoder Driver
ICM7228AIBIThông tin8-Digit, Microprocessor- Compatible, Display Decoder Driver
ICM7228AIJIThông tin8-Digit, Microprocessor- Compatible, Display Decoder Driver