Linh kiện điện tử mục của Codec

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MT8950Thông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8950ACThông tinISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8960Thông tinISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8961Thông tinISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8962Thông tinISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963Thông tinISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8963AEThông tinIntegrated Filter Codec
MT8964Thông tinISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965Thông tinIntegrated Filter Codec
MT8965ACThông tinISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8965AEThông tinISO2-CMOS Integrated Filter Codec
MT8966Thông tinIntegrated Filter Codec
MT8967ASThông tinISO2-CMOS Integrated Filter Codec
I5216Thông tinMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EThông tinMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EDThông tinMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216EIThông tinMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216PThông tinMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SThông tinMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SDThông tinMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216SIThông tinMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
I5216XThông tinMINUTE VOICE RECORD/PLAYBACK SYSTEM WITH INTEGRATED CODEC
MC145537Thông tinMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC145537EVKThông tinMC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation
MC14LC5480Thông tinCodec-Filter
MC14LC5480DWThông tinCodec-Filter
MC14LC5480PThông tinCodec-Filter
MC14LC5480SDThông tinCodec-Filter
MC14LC5540Thông tinADPCM Codec
MC14LC5540DWThông tinADPCM Codec