Linh kiện điện tử mục của Demultiplexers

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
DM74LS138EThông tinDecoders/Demultiplexers
DM74LS138JThông tinDecoders/Demultiplexers
DM74LS138WThông tinDecoders/Demultiplexers
HD74LS138Thông tin3-Line-to-8-Line Decoders/Demultiplexers
SN74LS138Thông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74LS138NThông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
74AC11238Thông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
CD4053BThông tinCMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4053BEThông tinCMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4053BFThông tinCMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
CD4053BMSThông tinCMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD4053BPWThông tinCMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
5962-9851601Q2AThông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QEAThông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
5962-9851601QFAThông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
MC14051BCPThông tinAnalog Multiplexers Demultiplexers
SN74HC138Thông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138DThông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138NThông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
SN74HC138PWThông tin3-LINE 8-LINE DECODERS/DEMULTIPLEXERS
CD5474HC4053Thông tinHigh-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD74HCT4051Thông tinHigh Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD74HCT4051EThông tinHigh Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD74HCT4051MThông tinHigh Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD74HCT4051M96Thông tinHigh-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD74HCT4051MTThông tinHigh-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD74HCT4052Thông tinHigh Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD74HCT4052EThông tinHigh Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD74HCT4052MThông tinHigh Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers
CD74HCT4052M96Thông tinHigh-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers