Linh kiện điện tử mục của ISDN

Tùng điện tửChuyên mụcMô tả
MC145421DWThông tinISDN Universal Digital Loop Transceivers
MC145421PThông tinISDN Universal Digital Loop Transceivers
MC145425DWThông tinISDN Universal Digital Loop Transceivers
MC145425PThông tinISDN Universal Digital Loop Transceivers
Q67100-H6278Thông tinISDN Remote Power Controller
SI9121Thông tinHigh-Voltage, Non-Isolated Buck-Boost Converter ISDN Digital Phones
CMX625Thông tinISDN POTS Interface
W6692Thông tinISDN S/T-Controller
PEB2091NV5.3Thông tinCommunications(ISDN Echocancellation Circuit)
PEF2091FV5.3Thông tinCommunications(ISDN Echocancellation Circuit)
PEF2091HV5.3Thông tinCommunications(ISDN Echocancellation Circuit)
PEF2091NV5.3Thông tinCommunications(ISDN Echocancellation Circuit)
ST5481TQF7Thông tinL.O.U.I.S COST ISDN SOLUTION
TPI12011NThông tinTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TPI12011NRLThông tinTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TPI8011NThông tinTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TPI8011NRLThông tinTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TCP072EThông tinTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TCP080EThông tinTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TCP082EThông tinTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
TCP120EThông tinTRIPOLAR PROTECTION ISDN INTERFACES
LXT360Thông tinIntegrated T1/E1 LH/SH Transceivers DS1/DSX-1/CSU NTU/ISDN Applications
LXT360QEThông tinIntegrated T1/E1 LH/SH Transceivers DS1/DSX-1/CSU NTU/ISDN Applications
LXT310Thông tinCSU/ISDN Transceiver
PST-2401Thông tinISDN INTERFACE TRANSFORMER T7234
HC5517Thông tinRinging SLIC ISDN Modem/TA
HC55171Thông tinRinging SLIC ISDN Modem/TA
HC55171BThông tinCost Ringing SLIC ISDN Modem/TA
HC55171BIBThông tinCost Ringing SLIC ISDN Modem/TA
HC55171BIMThông tinCost Ringing SLIC ISDN Modem/TA